Chemistry Translations
Algemene voorwaarden (december 2007)
Boogerd Chemisch Vertaalbureau (print/pdf-versie)

1. Definities

“Bureau” betekent Boogerd Chemisch Vertaalbureau, zijn werknemers en, indien van toepassing, door het Bureau ingeschakelde derden.
“Klant” betekent de wederpartij van het Bureau ter zake van enige overeenkomst.
“Dienst” betekent het leveren van vertalingen aan, uitvoeren van redigeren voor, geven van advies aan en leveren van andere verwante diensten aan de Klant door het Bureau, zoals elke keer wordt overeengekomen door de twee partijen, en omvat het leveren van vertaalde tekst als elektronische of gedrukte kopij, advies per telefoon of anders, en andere bijbehorende leveringen en Diensten.
“Werk” betekent de door het Bureau aan de Klant geleverde vertaling, redigatie, advies of enig ander product.
“Voorwaarden” betekent en omvat alle bepalingen, condities en voorwaarden zoals hierin genoemd of afzonderlijk vastgesteld volgens een expliciete overeenkomst tussen het Bureau en de Klant.
“Prijs” en “Tarief” betekenen de vergoedingen voor de Diensten te betalen volgens deze Voorwaarden of andere voorwaarden overeengekomen door het Bureau en de Klant.
“Offerte” en “Aanbieding” betekenen een mondeling of schriftelijk aanbod met prijsopgave met betrekking tot het verlenen van Diensten volgens deze Voorwaarden of andere voorwaarden overeengekomen door het Bureau en de Klant.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
(1) Deze Algemene Voorwaarden, waarnaar hierna zal worden verwezen als de "Voorwaarden", zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen gedaan door het Bureau en alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen het Bureau en een Klant, waarop het Bureau deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
(2) De onderhavige Voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op alle overeenkomsten tot stand gekomen met het Bureau voor leveringen waarvoor de betrokkenheid van derden is vereist.
(3) Deze Voorwaarden zijn de enige toepasselijke Voorwaarden voor de Diensten geleverd door het Bureau en zetten alle andere bepalingen, voorwaarden of bedingen waarnaar is verwezen door of die zijn toegezonden of voorgesteld door de Klant, opzij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met het Bureau.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
(1) De overeenkomst zal tot stand zijn gekomen op het moment van ontvangst van een schriftelijke acceptatie van de Klant van de door het Bureau gedane aanbieding of – als geen aanbieding is gedaan – door een schriftelijke bevestiging door het Bureau van een door de Klant aangeboden opdracht. Correspondentie per e-mail zal worden beschouwd als schriftelijke correspondentie, tenzij expliciet anders overeengekomen.
(2) Het Bureau mag zijn offerte en de gegeven leveringstermijn intrekken als het Bureau niet de gehele tekst heeft kunnen bestuderen voordat het aanbod door de Klant is geaccepteerd.
(3) Het Bureau mag de persoon die het Bureau opdracht heeft gegeven, beschouwen als zijn Klant, tenzij deze persoon expliciet heeft aangegeven dat hij handelt volgens de instructies, in naam van of onder de aansprakelijkheid van een derde, een en ander onder de voorwaarde dat de naam en het adres van deze derde gelijktijdig beschikbaar worden gesteld aan het Bureau. Het Bureau beschouwt de persoon die de overeenkomst afsluit met het Bureau als gerechtigd tot deze handeling.
(4) De Klant is als enige aansprakelijk voor het verschaffen van alle noodzakelijke informatie aan het Bureau, en met name voor het aangeven van de een of meerdere doelen waarvoor de Diensten zijn bedoeld. In de afwezigheid van een of meerdere aangegeven doelen zal het Bureau gerechtigd zijn aan te nemen dat de Diensten zijn bedoeld voor intern gebruik door of in het bedrijf van de Klant. Het Bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, als de door de Klant aan het Bureau geleverde informatie incorrect of onvolledig is, zelfs als dergelijke informatie te goeder trouw is verstrekt.
(5) Het Bureau kan niet worden gedwongen enige materie te vertalen, op te maken, te vertolken of op enigerlei wijze te drukken of enige Diensten te verschaffen die, in zijn opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk zijn of zouden kunnen zijn.
(6) Als de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet en ook in het geval van faillisement of opschorting van betalingen door de Klant is het Bureau gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of om de uitvoer daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Het Bureau is dan gerechtigd onmiddellijke betaling op te eisen van het verschuldigde bedrag.

4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
(1) Het tarief wordt vastgesteld op basis van een bedrag per woord of per uur, in overeenstemming met de offerte of de schriftelijke bevestiging van de opdracht. Alle aanbiedingen en offertes uitgegeven door het Bureau worden gedaan zonder enige verplichting.
(2) Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders opgegeven. Alle toeslagen, belastingen en andere heffingen zullen, daar waar van toepassing, afzonderlijk worden doorberekend.
(3) Het Bureau behoudt zich het recht voor het genoemde tarief aan te passen aan omstandigheden buiten zijn macht, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de oorspronkelijke specificatie door de Klant en veranderingen in de kosten voor materialen of arbeid.
(4) Elke deellevering kan afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd. Op deze facturering zal Artikel 4(5) van deze Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn.
(5) Facturen moeten niet later dan dertig (30) dagen na dagtekening zijn betaald en in de munteenheid waarin de factuur is opgesteld. De Klant is onmiddellijk na verloop van deze periode van dertig (30) dagen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, in welk geval de Klant het Bureau ook de wettelijke rente verschuldigd zal zijn over het bedrag van de factuur vanaf de datum van in verzuim zijn tot de datum van volledige betaling. Buitengerechtelijke kosten kunnen ook op de Klant worden verhaald.
(6) In geval aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden niet wordt voldaan, behoudt het Bureau zich het recht voor (zonder afstand te doen van enig ander recht of rechtsmiddel) onmiddellijk het werk te stoppen en de Klant te factureren voor al het werk voor de Klant dat op dat moment gedeeltelijk of volledig is voltooid. Bij eventuele hervatting van het werk zullen alle overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met ten minste de duur van de onderbreking van het werk die het gevolg is van het niet voldoen aan de bovengenoemde betalingsvoorwaarden.

5. Leveringstermijn
(1) De Diensten zullen aan de Klant worden geleverd volgens de overeengekomen leveringstermijn (datum en, indien gewenst, tijdstip van levering).
(2) De overeengekomen datum van levering is een streefdatum, tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen. Het Bureau is verplicht de Klant er zonder vertraging van op de hoogte te stellen als het duidelijk wordt dat het niet mogelijk zal zijn de voorgestelde leveringstermijn te halen.
(3) De levering wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van persoonlijke afgifte of verzending per gewone post of koerierdienst, fax of e-mail. Levering via elektronische post (e-mail) wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden op het tijdstip dat het medium de verzending van het bericht bevestigt.
(4) Het Bureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt of verergerd door de Klant waarover het Bureau geen macht heeft.

6. Veranderingen in/terugtrekken van opdrachten
(1) Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, de Klant belangrijke veranderingen in de brontekst aanbrengt, is het Bureau gerechtigd elke toevoeging en/of verandering die is gemaakt na het tot stand komen van de overeenkomst, te beschouwen als een afzonderlijke opdracht en haar zo te behandelen. Of een verandering een belangrijke verandering inhoudt, zal door het Bureau worden bepaald. In het geval van kleine veranderingen is de Klant verplicht het Bureau daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de leveringstermijn, op de hoogte te stellen.
(2) Alle andere veranderingen die het uitvoeren van de opdracht beïnvloeden en die door de Klant worden voorgesteld nadat de opdracht is gegeven, moeten schriftelijk en tijdig, doch uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de leveringstermijn, door de Klant aan het Bureau worden doorgegeven.
(3) Als de Klant de opdracht intrekt, zal hij het Bureau betaling verschuldigd zijn voor dat deel van de opdracht dat reeds is voltooid en het Bureau moeten compenseren op basis van een uurtarief voor enig ander reeds uitgevoerde werk. Het hierbij aangehouden uurtarief is afhankelijk van de omstandigheden en ter discretie van het Bureau. Het Bureau kan daarbij worden verplicht verantwoording af te leggen aangaande de invulling van de betreffende uren.

7. Uitvoering van de overeenkomst, bedrijfsvertrouwelijkheid
(1) Het Bureau is verplicht de opdracht naar beste kunnen uit te voeren en met een adequate kennis van het onderwerp en het door de Klant genoemde doel. Het Bureau zal alle door de Klant beschikbaar gestelde informatie behandelen met gepaste bedrijfsvertrouwelijkheid.
(2) Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het Bureau ook gerechtigd de opdracht uit te laten voeren door een derde, waarbij deze derde dezelfde verantwoordelijkheid en bedrijfsvertrouwelijkheid dient te betrachten. Alle verwijzingen naar het Bureau in deze Voorwaarden strekken zich, waar toepasselijk, eveneens uit tot dergelijke derden.
(3) Alle informatie over de Klant die aan het Bureau beschikbaar komt in de loop van het verlenen van Diensten aan de Klant, zal vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan andere partijen beschikbaar worden gesteld, tenzij of vanaf het moment dat de informatie in het publieke domein is gekomen. Het Bureau gaat ermee akkoord alle materialen en documenten te retourneren op verzoek van de Klant na het verlopen, beëindigen of ontbinden van enige overeenkomst.

8. Klachten en geschillen
(1) De Klant moet het Bureau zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na levering, schriftelijk op de hoogte stellen van enige klachten met betrekking tot de Dienst. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.
(2) Het in ontvangst nemen van de klacht door het Bureau kan niet worden beschouwd als een teken dat het Bureau de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.
(3) Als de klacht terecht is, zal het Bureau binnen een redelijke tijd het Werk corrigeren of vervangen, of, indien het Bureau het verzoek om het Werk te corrigeren of te vervangen niet redelijkerwijs uit kan voeren, een korting geven op de te betalen prijs.
(4) Het recht van de Klant op klagen vervalt als hij veranderingen heeft aangebracht in het Werk, het heeft laten veranderen of het heeft overgedragen aan een derde.
(5) Het recht van de Klant om genoegdoening te eisen zal in alle gevallen tien (10) werkdagen na levering van de Dienst vervallen.

9. Beperking van aansprakelijkheid
(1) Het Bureau zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of letsel, uitgezonderd schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een toerekenbare fout van de kant van het Bureau. Het Bureau zal nooit aansprakelijk zijn voor enige andere vorm van schade zoals gevolgschade, omzetverlies en vertragingsschade. In alle gevallen zal de aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het tarief van de betreffende Dienst, exclusief BTW.
(2) Dubbelzinnigheden, fouten of onduidelijkheden in de brontekst zullen het Bureau ontslaan van enige aansprakelijkheid. Het Bureau zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, in het bijzonder lichamelijk letsel, als gevolg van het foutief toepassen van medische of enige andere apparatuur, objecten en/of instructies, veroorzaakt door dubbelzinnigheden, fouten of onduidelijkheden in de brontekst van een vertaling.
(3) Het Bureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van documenten, en informatie- of gegevensdragers die aan het Bureau beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van de overeenkomst. Noch is het Bureau aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van informatietechnologie en moderne vormen van communicatie.
(4) De Klant is verplicht het Bureau te vrijwaren van alle aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van enig werk, behalve daar waar aansprakelijkheid van het Bureau aanwezig is op grond van de voorwaarden in dit Artikel.

10. Overmacht
(1) De Klant zal geen vordering hebben op het Bureau in het geval van het niet (tijdig) voldoen aan zijn verplichtingen volgens deze Voorwaarden, indien en in die mate waarin een dergelijk falen is veroorzaakt door overmacht.
(2) Naast de wettelijke bepalingen zal voor de toepassing van dit artikel als overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloed vallen van het Bureau, als gevolg waarvan het Bureau niet in staat zal zijn (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. Dergelijke omstandigheden zullen altijd, maar niet uitsluitend omvatten: brand, alle verstoringen van de werkzaamheden, ofwel ten percele van het Bureau, ofwel ten percele van de leveranciers van zaken en diensten van het Bureau, transportfalen, en alle andere gebeurtenissen die vallen buiten zijn controle, zoals ongelukken, door de overheid uitgevaardigde beperkingen of verboden, oorlog, blokkades, rellen, epidemieën, overstromingen en stormen.
(3) De verplichtingen van het Bureau zullen worden opgeschort gedurende de periode van overmacht. Als de periode van overmacht, als gevolg waarvan het Bureau niet in staat is (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen, langer duurt dan twee (2) maanden, zullen beide partijen gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot compensatie tot stand komt.
(4) Indien het Bureau bij de aanvang van de periode van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of alleen in staat zal zijn ten dele aan zijn verplichtingen te voldoen, is het Bureau gerechtigd elk deel afzonderlijk te factureren en is de Klant verplicht de betreffende facturen te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

11. Intellectuele eigendom
(1) Het Bureau stemt ermee in dat alle materialen en documentatie die beschikbaar zijn gesteld of zijn vrijgegeven door de Klant aan het Bureau, de exclusieve eigendom zullen blijven van de Klant. Indien deze materialen en documentatie zijn aangeduid als vertrouwelijk, zullen zij als zodanig worden behandeld en niet aan enige partij worden vrijgegeven zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
(2) Het Bureau zal zijn rechten op de Werken overdragen aan de Klant op het moment dat alle betalingen van de Klant in volledigheid zijn ontvangen door het Bureau.
(3) De Klant zal het Bureau vrijwaren van alle aanspraken door derden als gevolg van enige veronderstelde inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen het Bureau en de Klant is de Nederlandse wet van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam heeft exclusieve jurisdictie over alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tot stand gekomen tussen het Bureau en de Klant.